کله بر سنگ

دستگاه کله بر سنگ اسلب از نوع برقی اینورتری اتوماتیک و نیمه اتوماتیک جهت سنگ با ابعاد اسلب